အသက္ ၁၁၉ နွစ္ျပည့္ေတာ့မည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေခါင္လံဖူးၿမိဳ႕နယ္ ဖမ္တံုရြာမွွ ဦးဆမ္ဘံုဒီး ျဖစ္ပါတယ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေခါင္လံဖူးၿမိဳ႕နယ္ ဖမ္တံုရြာမွ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁/ခဖဒ(နိုင္)၀၀၈၉၁၁ ကိုင္ေဆာင္ေသာ ရဝမ္လူမ်ိဴး ဦးဆမ္ဘံုဒီး၏ အိမ္ေထာင္စု၌ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၎၏ ေမြးသကၠရာဇ္ မွာ(၁၃.၆.၁၈၉၇) ျဖစ္ျပီး ယခုလာမည့္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၁၉ နွစ္ ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဦးဆမ္ဘံုဒီးသည္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အတိတ္သမိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပနိုင္ျပီး ငယ္ရြယ္စဉ္အခါက ပူတာအိုၿမိဳ႕ သို႔ တစ္ၾကိမ္ေရာက္ဖူးေၾကာင္း ၊ ကြမ္း ေဆးလိပ္ အရက္ ေသာက္သံုးျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ ကမၻာ့ဂရင္းနစ္မွတ္တမ္းတြင္ ကမၻာ့အသက္ႀကီးဆံုး အမ်ိဳးသား မွာ အသက္ ၁၁၂ နွစ္ အရြယ္ အစၥေရးလူမ်ိဴး Yisrael Kristal ျဖစ္ျပီး သူ၏ေမြးသကၠရာဇ္မွာ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔့ ၁၉၀၃ ျဖစ္သည္။

Photo Credit. Dr.Nyien Chan , Credit-The Kachin Times