၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သူမွန္ကန္မွသာ သက္တမ္းတိုး ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ကညန ထုတ္ျပန္

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သူမွန္ကန္မွသာ သက္တမ္းတိုး ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ကညန) က ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါၫြန္ၾကားခ်က္အား ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦက ေျပာၾကားသည္။“မနက္ျဖန္(ယေန႔)မွာ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

Image result for ကားအေရာင္းဆိုင္မ်ား

က.ည.န တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ ပိုင္ရွင္၊ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ တိက်မွန္ကန္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ စည္းကမ္းဥပေဒညီၫြတ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ေစေရး အပါအဝင္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ Radio Frequency Identification (RFID)စနစ္ ေခ်ာေမြ႕စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ မ်ားစြာအေရးပါေၾကာင္း၊ ယခင္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး အမည္ေပါက္အတြက္ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားသည္ အနိမ့္ဆုံး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အျမင့္ဆုံး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ အရ အခြန္သက္သာခြင့္ကာလအတြင္း ယာဥ္ပိုင္ရွင္တိုင္း အမည္ေနရပ္လိပ္စာတို႔ကို မွန္ကန္စြာ ေျပာင္းလဲမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။

Image result for ကားအေရာင္းဆိုင္မ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ယာဥ္ပိုင္ရွင္အမည္ေျပာင္းပါက ယာဥ္၏ တန္ဖိုး သုံးရာခိုင္ႏႈန္းသာ အခြန္ေကာက္ခံၿပီး လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားအတြက္မူ ေျဖေလ်ာ့ျခင္း ရွိ မရွိ မသိရေသးေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔အျပင္ ကညနအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းမ်ား ( ကနဦးမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ႏွစ္လဲသက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ယာဥ္မွန္/မမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ နယ္ဝင္/နယ္ထြက္ျခင္း၊ ခရီးလြန္စစ္ေဆးျခင္း၊ စက္/ေဆး/…ေျပာင္းလဲျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္အေထာက္အထား ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း စသည္ျဖင့္) ေဆာင္႐ြက္ပါက အမည္ေပါက္ယာဥ္ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္(သို႔မဟုတ္) အမည္ေပါက္ပိုင္ရွင္၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မူရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းမူရင္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ယာဥ္လက္ဝယ္ရွိသူ၏ အမည္သို႔ေျပာင္းရန္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနတြင္ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Image result for ကားအေရာင္းဆိုင္မ်ား

ထို႔ျပင္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ယာဥ္အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သူ မွန္ကန္မွသာ သက္တမ္းတိုးေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။အခြန္သက္သာခြင့္ကာလအတြင္း ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားအားလုံးက အေလးထားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တိုက္တြန္းထားသည္။

Credit-EMG