ယာဥ္ပိုင္ရွင္အမည္ႏွင့္ေနရပ္လိပ္စာမမွန္ကန္မႈတို႔ေၾကာင့္ အမႈအခင္းျဖစ္ပြားပါက မလိုအပ္ေသာၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရဟု ဆို

ယာဥ္ပိုင္ရွင္အမည္ႏွင့္ေနရပ္လိပ္စာမမွန္ကန္မႈတို႔ေၾကာင့္ အမႈအခင္းျဖစ္ပြားပါက မလိုအပ္ေသာၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသျဖင့္ အမည္မွန္၊ လိပ္စာမွန္မ်ားျဖစ္ေစရန္ လာေရာက္မေျပာင္းလဲပါက အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္-ျမင္သာ)တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ကက်င္းပေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမည္ေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရျခင္းျဖစ္သည္။“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွာ တခ်ဳိ႕မွတ္ပုံတင္တဲ့ယာဥ္ေတြဟာ ပိုင္ရွင္၊ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ မမွန္ကန္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္တဲ့အခါမွာ မႈခင္းေတြျဖစ္တဲ့အခါမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ၊ မလိုအပ္တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတ၊ြ အေရးမယူႏိုင္တဲ့ဟာေတြ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ေတြ႔ၾကံဳရတာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီလိုအမည္ေျပာင္းျပ႒ာန္းထားရွိတဲ့ဟာကို မလိုက္နာလို႔ရွိရင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြ ၁ သိန္း ေဆာင္ရပါ့မယ္။ အခု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျပင္ဆင္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အဲဒီမွာဆို ဒဏ္ေငြ ၃ သိန္း ျပ႒ာန္းဖို႔ကို ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ လက္ရွိကေတာ့ ဒဏ္ေငြ ၁ သိန္းေပါ့” ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးလ်န္က်င့္မန္က ေျပာသည္။

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ ပိုင္ရွင္၊ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ တိက်မွန္ကန္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ေစေရး၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ Radio Frequency Identification (RFID)စနစ္ႏွင့္ ေခ်ာေမြ႔စြာခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ မ်ားစြာအေရးပါလွေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁ စီးအတြက္ ယခင္ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ အခြန္ႏႈန္းသည္ အနိမ့္ဆုံး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အျမင့္ဆုံး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျဖစ္ၿပီး ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ေကာက္ ဥပေဒပုဒ္မ-၂၅ အရ ယာဥ္ပိုင္ရွင္တိုင္း အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္သည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ရာ အခြန္သက္သာခြင့္ကန္႔သတ္ကာလအတြင္း ယာဥ္ပိုင္ရွင္တိုင္း ယာဥ္လက္ဝယ္ရွိသူအမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ မွန္ကန္စြာ ေျပာင္းလဲမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွစတင္၍ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းမ်ား (ကနဦးမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ႏွစ္လဲသက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ယာဥ္မွန္/မမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ နယ္ဝင္/နယ္ထြက္ျခင္း၊ ခရီးလြန္စစ္ေဆးျခင္း၊ စက္/ေဆး ေျပာင္းလဲျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္အေထာက္အထား ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း စသည္ျဖင့္)ေဆာင္ရြက္ပါက အမည္ေပါက္ယာဥ္ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) အမည္ေပါက္ ပိုင္ရွင္၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မူရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းမူရင္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ယာဥ္လက္ဝယ္ရွိသူ၏အမည္သို႔ေျပာင္းရန္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနတြင္ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔အျပင္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ယာဥ္အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သူ မွန္ကန္မွသာ သက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit-အကုန္သိ