ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံျဖင့္ တန္ဖိုးႀကီး ေငြစကၠဴမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝမည္

လက္ရွိ ထုတ္ေဝထားၿပီး ျဖစ္ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားထဲမွ တန္ဖိုးႀကီး ေငြစကၠဴတခ်ိဳ႕ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ လတြင္ စတင္ေျပာင္းလဲ ထုတ္ေဝသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ သိရွိရသည္။

Image result for ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံ"

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အျမင့္ဆုံး တန္ဖိုးရွိေသာ က်ပ္ ငါးေထာင္တန္ ႏွင့္ က်ပ္ တစ္ေသာင္း တန္ ထဲမွ ေငြစကၠဴတခုခု ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ယင္းသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴအသစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္း အေပၚ သက္ေရာက္မႈ အမ်ားအျပားမရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေငြေရးေၾကးေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Image result for ငါးေထာင္တန္"

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴမ်ားကို တစ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္၊ ၁ဝ တန္၊ ၂၅ က်ပ္တန္၊ ၃၅ က်ပ္တန္၊ ၇၅ က်ပ္တန္၊ ၁၀၀ တန္ ႏွင့္ အေႂကြေစ့မ်ားကို ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံပါေသာ ေငြစကၠဴကို ႐ိုက္ႏွိပ္ေပးရန္ အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေသာ အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အတည္ျပဳထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Image result for တစ္ေသာင္း တန္"

Credit-MON