သားေၾကာမွားျဖတ္ခံရသည့္ အေမရိကေရာက္ ျမန္မာလုပ္သား ေဒၚလာ ၁ သန္းေက်ာ္ ရသြား

လိင္တံထိပ္ အေရျပား ျဖတ္ရန္ ေဆးခန္းေရာက္လာသူကို အေမရိကရွိဆရာ၀န္က သားေၾကာမွားျဖတ္လိုက္သျဖင့္ နစ္နာသူ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားသည္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ သန္း ေလ်ာ္ေၾကးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ ေဇာ္ေဇာ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္အိုင္အို၀ါေဆးခန္းတြင္ လိင္တံထိပ္အေရျပား သြားျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္းသားေၾကာမွားျဖတ္ခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ဆရာ၀န္လႊဲစာျဖင့္ထိုေဆးခန္းသို႔ ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာကီဗင္ဘရပ္ဆင္သည္ ေဇာ္ေဇာ္ကို နစ္နာေၾကး ေဒၚလာႏွစ္သန္း ေပးရမည္ဟုဂ်ဴရီလူႀကီးတစ္ဦးက ပထမတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါမွားယြင္းမႈတြင္ေဇာ္ေဇာ့္ဘက္မွ တာ၀န္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ဂ်ဴရီလူႀကီးအဖြဲ႕၀င္မ်ားကဆံုးျဖတ္ျပန္ကာ နစ္နာေၾကး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ သန္းသာ ေပးရန္သတ္မွတ္လိုက္သည္။

အထက္ပါမွားယြင္းမႈတြင္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္၏တာ၀န္၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသျဖင့္ ဆရာ၀န္ကသာ တာ၀န္ခံရမည္ဟု ဂ်ဴရီလူႀကီးကဆိုေသးသည္။ မွားယြင္းမႈ ျဖစ္သြားအၿပီးတြင္ ေဇာ္ေဇာ္က ေဆးခန္းကိုဆက္သြယ္ကာေက်ေအးေငြ ရရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မရသျဖင့္ မွားယြင္းမႈျဖစ္ပြားအၿပီးႏွစ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္မွ စတင္တရားစြဲဆိုလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္းေဆးခန္းတြင္ တာ၀န္မရွိ၊ ဆရာ၀န္တြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားကဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ အထက္ပါျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားသည္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ သန္း ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Source-ျပည္ျမန္မာ