သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြ်န္း ဥပေဒၾကမ္း သမၼတအတည္ျပဳလိုက္ျပီ

သက္ငယ္မုဒိမ္းက်ဴးလြန္ သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ (ေထာင္ထဲတြင္ ေသသည္အထိ ေနရမည္)အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္မည့္ ရာဇသတ္ႀကီးအား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္း ျမင့္က လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ ျပဳသည္။မတ္လ ၂၆ ရက္ ႏုိင္ငံပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ‘ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခ ခံဥပေဒအရ ကြၽႏ္ုပ္လက္မွတ္ေရး ထိုးသည္’ဟုဆိုကာ ယင္းဥပေဒ ၾကမ္းကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္

ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္၍ အသက္ (၁၂) ႏွစ္ေအာက္ႏွင့္ မသန္စြမ္းအမ်ိဳး သမီးမ်ားအေပၚ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ သူမ်ား အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ မွ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ က်ခံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။မုဒိမ္းျပဳက်င့္စဥ္ ျပဳက်င့္ခံရ သူ အသက္ေသဆံုးပါက အဆိုပါ က်ဴးလြန္သူကို မုဒိမ္းမႈျဖင့္ အေရးယူမည့္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္သည့္ လူသတ္မႈျဖင့္လည္း ၿငိစြန္းေနသျဖင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းသူ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ သိန္းက ေျပာသည္

အသက္ (၁၂)ႏွစ္အထက္ မိန္းကေလးမ်ားကို မုဒိမ္းမႈက်ဴး လြန္လွ်င္လည္း မူလရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆ ပါအတိုင္း ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ပုဒ္မ ၃၇၆ တြင္ ျပ႒ာန္းထား သည့္ မုဒိမ္းမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွာ ငယ္ရြယ္သည့္ကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ မုဒိမ္း မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ လံု ေလာက္မႈမရွိ၍ ျပစ္ဒဏ္တိုးျမႇင့္ ထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘မူလျပစ္ဒဏ္က လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ ဟန္႔တားမႈလည္း မျဖစ္ ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေနာက္မျပဳႏုိင္ ေအာင္ စံျပဳေလာက္တဲ့ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုတယ္ဆုိၿပီး လုပ္ လိုက္တာ’’ဟု ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာသည္ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က မတ္လ ၄ ရက္တြင္ အတည္ျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကလည္း မတ္လ ၁၄ ရက္ တြင္ ယင္းအတုိင္း ထပ္မံအတည္ ျပဳခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ ရပ္ တညီတၫြတ္တည္း အတည္ ျပဳထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက မတ္လ ၂၆ ရက္ တြင္ ယခုကဲ့သို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းဥပေဒအေပၚ အမ်ိဳး သမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း ႀကိဳဆုိ သည္။ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ တြင္ ပုဒ္မခြဲ (၃)အျဖစ္ ျဖည့္ စြက္ထားၿပီး ယင္းပုဒ္မခြဲတြင္ ‘မည္သူမဆုိ မသန္စြမ္းသူမိန္းမ ကို ျဖစ္ေစ၊ အသက္ (၁၂)ႏွစ္ ေအာက္ မိန္းကေလးကိုျဖစ္ေစ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္တစ္ သက္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္’ ဟု ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္

ထိုရာဇသတ္ႀကီးျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းက ၂၀၁၈ ဩဂုတ္ အတြင္းက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ဧၿပီအထိ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ၁,၉၂၈ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၆ တြင္ ၆၇၁ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ ၈၉၇ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ သျဖင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပမာ ဏတုိးလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။Credit-7Day