“အနာေဟာင္း အနာေဆြးအတြက္ ဝိဇၨာေပးတဲ့ ေဆး”

အ နာ စိမ္း တစ္ လံုး လြန္ ခဲ့ ေသာ (၃) ႏွစ္ က ေပၚ ေပါက္ ခဲ႔ သည္ ဆို ပါ သည္။ ထို သူ မွာ ေဆာက္ လုပ္ ေရး ကန္ ထ ရိုက္ လုပ္ ငန္း ရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ေဆး ထိုး ေဆး စား ခဲြ ကုျခင္းျဖင့္ မ ေပ်ာက္ ကင္း ဘဲ အ နာ ဝ က်ယ္ လာ နက္ လာ ကာ လူ ေတာ ထဲ မ သြား ရဲ မ လာ ရဲ ေအာင္ ဆိုး ရြား ခဲ႔႔ ပါ သည္။

ဝိဇၨာ ေပး ေသာ ေဆး နည္း မွာ ဗန္ဒါသီး( ဗာဒံသီး) ကို ေရႊဆိုင္းအမွဳန္႔ႏွင့္ ေရ တို႔ ကို ပ်စ္ပ်စ္ေသြးျပီး လိမ္း ရန္ ျဖစ္ ပါ သည္။ တစ္ ေန႔ သံုးႀကိမ္ လိမ္းျခင္းျဖင့္ ၇ ရက္ ေစ့ ပါ က အ နာ ေဆြးမွ အေဖးဖက္မ်ား ကြာက်ျပီး မူလ အသား အေရ အတိုင္း ေပ်ာက္ကင္းခဲ႔ပါသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေဝ ဒ နာ ရွင္ တို႕ အ နာ ရွိ က ေဆး သိ ၿပီ မို႔ ေပ်ာက္ ကင္း ခ်မ္း သာ ပါ ေစ။

သူရဇၨမဂၢဇင္းအတဲြ ၁၇ အမွတ္ ၄ (ဝိဇၨာေပးေသာေဆးနည္းမဟာမွ ) Credit : ရဲမ်ိဳးသူ (ေဗာဓိျမိဳင္)